Definicions Català

  • Estat d'ànim de tranquil·litat i de calma: va rebre la mala notícia amb una gran serenitat. sin:  aplom,  paciència
  • Absència d'agitació, de moviment o de soroll: la serenitat del mar després d'una tempesta. sin:  tranquil·litat