Definicions Català

  • Fet de separar o distanciar dues o més coses que estaven juntes en l'espai o en el temps: quan els pollets són una mica grans, s'ha de fer la separació de les gallines i els pollastres.
  • Interrupció de la vida en comú de dues persones casades, de comú acord o per decisió d'un tribunal, sense que es trenqui definitivament el matrimoni: des de la separació, que està molt trist. També separació conjugal.
  • Espai o distància que hi ha entre dues coses que no estan juntes en l'espai o en el temps: entre aquestes dues fotografies hi ha una separació de 15 anys.
  • Allò que separa una persona o cosa d'una altra: aquesta cortina és la separació entre el rebedor i el menjador.