Definicions Català

  • Allò que resta d'una cosa després d'haver-se destruït, transformat, o d'haver-ne utilitzat la part que interessa: van portar els residus a l'abocador.
  • matemàtiques Diferència que hi ha entre el dividend i el resultat de multiplicar el divisor pel quocient, en una divisió entre dos nombres: en la divisió 20 : 3, el quocient és 6 i el residu és 2. sin:  resta