Definicions Català

  • Norma que serveix per dirigir o executar una activitat o una cosa determinada: hi ha qui pensa que les regles d'ortografia són avorrides; em deixes el llibret amb les regles del joc? sin:  llei,  pauta,  principi
  • Mètode per fer una operació matemàtica: les quatre regles són la suma, la resta, la multiplicació i la divisió; la regla de tres.
  • Fenomen fisiològic de les dones i les femelles d'alguns animals que consisteix en l'evacuació periòdica per la vagina de sang procedent de l'úter. sin:  menstruació,  període
  • Conjunt de normes que han de seguir els membres d'una comunitat religiosa: en aquest monestir, se segueix la regla de Sant Benet.