Definicions Català

  • matemàtiques Resultat que s'obté dividint una quantitat per una altra: si dividim 6 per 2 el quocient és 3.