Definicions Català

  • Fet de publicar una obra escrita: l'any 80 se'n va fer una primera publicació.
  • Obra escrita que s'imprimeix i es posa a la venda, com un llibre, un diari o una revista: estic subscrit a diverses publicacions periòdiques.