Definicions Català

  • Fet de pronunciar o d'emetre sons articulats.