Definicions Català

  • Fet de disposar o deixar a punt les coses necessàries perquè puguin ser utilitzades o aplicades o perquè acompleixin una finalitat determinada: la preparació d'aquest plat és lenta i complicada.
  • Conjunt de coneixements teòrics o pràctics que té una persona sobre una matèria determinada: aquest noi no té gaire preparació per a aquesta feina.
  • Ensenyament i pràctica d'una matèria, d'una disciplina o d'un esport: l'entrenador s'encarrega de la preparació física dels futbolistes.