Definicions Català

  • Paraula o conjunt de paraules amb què es demana una informació determinada o la solució d'un dubte: quan s'escriu una pregunta, es finalitza amb el signe d'interrogació:?