Definicions Català

  • Fet de ser possible que una cosa ocorri o succeeixi: no té cap possibilitat de guanyar.
  • Cosa que és possible que ocorri o succeeixi: la nevada és una possibilitat.
  • Opció que té una persona de fer o de no fer una cosa: aprofita la possibilitat que tens d'anar a estudiar a l'estranger.