Definicions Català

  • Fet de patir un dolor o una situació dolenta. sin:  sofriment