Definicions Català

 • Manera de moure's o de caminar: avança amb passos silenciosos.
 • Senyal que deixa el peu en trepitjar: sobre la sorra es veien els passos de dues persones. sin:  petjada
 • Sèrie de variacions en una dansa o en un ball: no sé els passos del tango.
 • Avanç que fa un aparell en mesurar o comptar una quantitat determinada de consum: en el rebut del telèfon hi ha detallat el nombre de passos de cada trucada.
 • Progrés o avanç en una activitat o en una feina: aquest descobriment va ser un gran pas per a la ciència.
 • Gestió o procés que es fa per demanar o aconseguir una cosa: s'han de fer molts passos per adoptar una criatura. sin:  operació,  tràmit Es fa servir més en plural.
 • Esdeveniment important o significatiu en la vida d'una persona: escollir una carrera és un pas difícil per a un estudiant.
 • Lloc per on es pot passar d'una part a una altra: per travessar la via hi ha un pas subterrani pas a nivell Lloc on la via del tren es creua amb un camí o una carretera al mateix nivell: han abaixat les barreres del pas a nivell perquè passarà el tren. pas de vianants Lloc senyalitzat amb unes bandes blanques i paral·leles per on els vianants poden travessar el carrer amb preferència sobre els vehicles.
 • Esdeveniment destacable de la passió de Crist. sin:  misteri
 • Escultura o grup escultòric que representa un d'aquests esdeveniments o escenes de la passió de Crist i que es treu al carrer en les processons de Setmana Santa. sin:  misteri
 • Conducció d'un lloc a un altre d'una persona o d'una cosa, per sobre, per dins o pel costat: han tallat el pas de l'aigua per les canonades per poder fer la reparació; el pas pel riu el van fer en barca.
 • Transferència o donació d'una cosa d'una persona a una altra: el pas de les seves propietats als hereus va ser ple de complicacions.
 • Introducció d'una cosa pel forat d'una altra: el pas del fil pel forat de l'agulla.
 • Canvi d'estat o de condició d'una persona o d'una cosa: el pas d'una substància de líquid a sòlid.
 • passos  En bàsquet i handbol, falta que consisteix a fer tres passos o més sense botar la pilota.
 • S'utilitza juntament amb la conjunció no per donar més força al segon terme d'una comparació: li agrada més el cinema que no pas a mi.
 • Introdueix una oració sense verb que nega en part el que s'acaba de dir:- tots hem aprovat l'examen.- no pas jo.
 • S'utilitza darrere del verb d'una oració interrogativa quan es pregunta alguna cosa que podria ser una explicació o conseqüència del que es pregunta:- no m'agraden aquests macarrons.- No són pas massa salats?
 • S'utilitza darrere del verb d'una oració que expressa una prohibició: no juguis pas mai amb foc!