Definicions Català

  • [nombre] Que es pot dividir per dos: el 44 és un nombre parell.
  • Que és igual o molt semblant: són dues cançons parelles.
  • Conjunt de dues persones, animals o coses de la mateixa espècie o que tenen alguna característica en comú: necessito un parell de mitjons; un parell de brètols han trencat els vidres de l'aparador. sin:  parella
  • Conjunt petit i indeterminat d'elements de la mateixa espècie: me'n vaig un parell de dies.