Definicions Català

  • Objecte o conjunt d'objectes que estan lligats o embolicats d'una manera determinada per poder transportar-los: un paquet de llibres; va anar a la papereria a comprar un paquet de folis.