Definicions Català

  • Prec o súplica que es fa a una divinitat o a un sant: resar una oració a la Mare de Déu. sin:  pregària,  rés
  • Exposició raonada sobre alguna cosa que es pronuncia en públic. sin:  discurs
  • gramàtica Expressió formada per un mot o un conjunt de mots amb sentit propi: l'oracióés una de les unitats principals de la llengua. sin:  frase,  proposició oració composta gramàtica Oració formada per més d'un subjecte i més d'un predicat o per una sèrie d'oracions simples. oració coordinada gramàtica Oració unida a una altra de la mateixa naturalesa i funció i que no en depèn sintàcticament: la Maria estudia i en Joan treballa és una oració coordinada. oració simple gramàtica Oració formada per un sol subjecte i un sol predicat: en Jordi passeja per la platja és una oració simple. oració subordinada gramàtica Oració que depèn d'una altra oració principal: a la frase quan plou, em mullo, l'oració quan plou és una oració subordinada.