Definicions Català

  • Del número o que té relació amb aquesta expressió de quantitat: ordre numèric.
  • Que està fet utilitzant números o compostos de números: càlcul numèric.