Definicions Català

  • Regla o conjunt de regles que s'han de seguir per fer alguna cosa: per viure en una societat s'han establert unes normes de conducta. sin:  fórmula,  model
  • Regla que determina el volum, la composició i altres característiques que ha de tenir un producte: s'han retirat alguns articles del mercat perquè no complien la norma de la Unió Europea.
  • gramàtica Conjunt de regles que determinen l'ús correcte, tant fonètic com morfològic o sintàctic, d'una llengua.