Definicions Català

  • Part representativa d'una cosa que se separa de la totalitat per analitzar-la, provar-la o estudiar-la: mostra de sang; mostra d'orina.
  • Quantitat petita d'un producte o d'una mercaderia que s'ofereix o s'ensenya per fer-ne conèixer les qualitats: a la farmàcia m'han regalat una mostra de cosmètics.
  • Cosa que es pren com a model a imitar.
  • Prova o manifestació d'una actitud, un sentiment o una situació determinada: les mostres d'alegria del públic.
  • Conjunt de persones o coses representatives d'un grup que se selecciona per estudiar-ne les característiques: per fer l'estudi estadístic hem utilitzat una mostra de tres-cents estudiants.
  • Presentació d'un conjunt de productes o d'obres d'art en un espai públic: demà inauguren una mostra de material informàtic. sin:  exposició,  fira