Definicions Català

  • Canvi petit o alteració d'una cosa sense afectar-ne les característiques principals: hauràs de fer algunes modificacions al teu treball de ciències. sin:  variació