Definicions Català

  • Notícia o informació que una persona comunica a una altra o a d'altres: us he enviat un missatge.
  • Comunicació oficial i solemne que fa el cap de l'estat o del govern al país: la televisió emetrà el missatge del president.
  • Contingut ideològic o moral que pretén transmetre una obra literària o artística: m'agraden les cançons amb missatge.
  • Conjunt de senyals o signes que s'utilitzen en una comunicació: el servei d'intel·ligència treballa per desxifrar el missatge.
  • En teoria de la comunicació, informació que un emissor transmet a un receptor a través d'un canal: missatge acústic; missatge visual.