Definicions Català

  • Conjunt de soldats o de persones armades encarregades de vigilar una persona o una cosa: la guàrdia reial vigila l'entrada del palau.
  • Fet de guardar o de vigilar algú o alguna cosa perquè no rebi cap mal, no es perdi o no fugi. sin:  guarda
  • Servei especial que presten determinats professionals fora de l'horari normal de feina: aquesta nit tinc guàrdia a l'hospital.
  • Persona que pertany a algun dels cossos de l'estat que s'encarreguen de les funcions de vigilància i defensa. guàrdia civil Persona que pertany al cos de l'exèrcit de l'estat creat per preservar l'ordre públic i per protegir les persones i les propietats. guàrdia municipal o guàrdia urbà Persona que pertany a la guàrdia que depèn dels ajuntaments i que té cura del compliment de les ordenances municipals i de la regulació del trànsit dins de les poblacions.
  • Persona encarregada de vigilar o guardar un lloc: el meu cosí és guardià nocturn en un aparcament.