Definicions Català

  • Que serveix per a la reproducció o està relacionat amb els òrgans reproductors: aparell genital.
  • genitals  Òrgans sexuals externs.