Definicions Català

  • Forma o aspecte exterior d'un cos que permet diferenciar-lo d'un altre.
  • Representació dibuixada o feta amb qualsevol material d'una cosa, especialment d'una persona o d'un animal: va dibuixar la figura d'un gos.
  • Persona que destaca en una professió o en una activitat: en poc temps s'ha convertit en una figura de l'art dramàtic. sin:  personalitat,  personatge
  • Personatge d'una obra literària considerat com un conjunt de característiques o qualitats: tot això ho trobem en la figura de Tirant lo Blanc.
  • Carta de la baralla que té dibuixada una persona: les figures de la baralla espanyola són la sota, el cavall i el rei.
  • Canvi o desviació de la forma, el sentit o el significat original d'una paraula o expressió: aquesta poesia és molt complicada perquè està plena de figures retòriques.
  • Conjunt de passos i de posicions de cada part en què es divideix una dansa.
  • matemàtiques Espai tancat per línies o per superfícies.