Definicions Català

  • Forma de ser o de fer alguna cosa: les coses les fa a la seva faisó. sin:  manera