Definicions Català

  • Capacitat o aptitud física, intel·lectual o moral que té una persona per fer una cosa o exercir una funció: té facultat per jugar a tennis.
  • Poder o dret per fer una cosa: el secretari té facultat plena per actuar en nom del gerent.
  • Part d'una universitat que correspon a una branca del saber i que organitza els estudis de diverses carreres: la facultat de filologia.