Definicions Català

  • Preparar un producte a partir dels seus components, especialment quan es produeix en sèrie i per mitjans mecànics: aquesta companyia fabrica aparells de ràdio. sin:  confeccionar,  elaborar
  • Construir o fer manualment alguna cosa: ell mateix va fabricar les eines que necessitava.
  • Disposar o inventar una cosa no material: no sap viure sense fabricar mentides. sin:  imaginar