定義 卡達隆尼亞文

  • Amb intenció: l'he trencat jo, però no ho he fet expressament. sin:  deliberadament