Definicions Català

  • Indica que el que expressen les paraules a les quals acompanya no està inclòs en el que es diu abans o que n'és una excepció: obren cada dia excepte el diumenge. sin:  a excepció de,  llevat de