Definicions Català

  • Fermesa o seguretat en l'espai: uns bons amortidors asseguren l'estabilitat del vehicle.
  • Absència de canvis en un període determinat: tinfdrem uns dies d'estabilitat atmosfèrica.