Definicions Català

  • Conjunt de dades o d'elements que formen part d'una pregunta o d'un problema, a partir dels quals se n'ha d'establir la resposta o la solució: he llegit l'enunciat del problema tres vegades i finalment l'he entès.
  • gramàtica Conjunt de paraules o frases que formen part d'un acte de comunicació: un enunciat pot estar format per una o per diverses frases.