Definicions Català

  • Exposició successiva i ordenada de les parts que formen un conjunt o un tot: fes un document on figuri l'enumeració de tot el material. sin:  llista
  • gramàtica Figura del llenguatge que consisteix a expressar ràpidament diverses idees.