Definicions Català

  • Disposar en l'ordre que convé, de la manera més adequada a un fi: tot el matí que endreço armaris. sin:  arranjar,  endegar,  ordenar
  • Dedicar una obra a algú: endreço aquest recull de poemes al meu mestre.