Definicions Català

  • Resultat d'una causa: no podem perdre de vista la relació de causa a efecte.
  • Impressió produïda sobre l'ànim: el nou empleat ha causat un bon efecte entre els seus companys.
  • En alguns esports, moviment giratori que es dóna a una pilota per impulsar-la i fer que es desviï de la seva trajectòria normal: aquesta tennista llança la pilota amb molt efecte.
  • efectes  Béns o coses que pertanyen a una persona: porta tots els seus efectes personals a la maleta.