Definicions Català

  • Formació destinada a desenvolupar la capacitat intel·lectual i moral de les persones: els pares s'han de preocupar que els seus fills rebin una bona educació educació especial Educació dirigida a persones que tenen alguns problemes físics o psíquics. educació física Conjunt de disciplines que tenen com a finalitat el desenvolupament del cos mitjançant l'exercici i l'esport.
  • Conjunt de coneixements intel·lectuals, culturals i morals que té una persona.
  • Comportament adequat a les normes socials: és de mala educació mastegar amb la boca oberta.