Definicions Català

  • De l'editor o de l'edició o que hi té relació amb aquests: la correcció ortogràfica i tipogràfica d'un llibre entra dins de les feines editorials.
  • Empresa que es dedica a la publicació de llibres, revistes, diaris o discos.
  • Article de diari, sense firma, que recull l'opinió de la direcció de la publicació sobre un tema: quan compro el diari, el primer que llegeixo és l'editorial.