Definicions Català

  • Ordre o col·locació d'una o més coses en un espai determinat: la disposició dels objectes de decoració.
  • Estat anímic o actitud que es mostra, especialment per fer alguna cosa: mostra molt bona disposició per ajudar els altres.
  • Capacitat per fer bé una tasca o exercir un càrrec: té disposició per a la pintura. sin:  aptitud,  talent
  • Decisió o ordre que estableix una autoritat: les darreres disposicions del govern.
  • Capacitat de disposar d'una cosa o de poder fer-la servir: teniu el meu cotxe a la vostra disposició.