Definicions Català

  • Posar béns o coses de valor a càrrec d'una persona o d'una institució que les guarda i se'n fa responsable:és millor que dipositis els diners en un banc.
  • Col·locar amb cura una cosa en un lloc determinat: va dipositar l'arma al calaix.
  • Concedir o confiar, especialment un sentiment: he dipositat la meva confiança en vosaltres.
  • Deixar, un líquid, caure al fons les coses sòlides que conté. sin:  deposar