Definicions Català

  • Expulsar una persona del seu càrrec o del seu lloc de treball. sin:  deposar