Definicions Català

  • [substància] Que és compacte o que té molta matèria en poc espai: al llarg del camí, la boira era molt densa i vam haver de parar. sin:  espès
  • [material] Que és molt pesat: el formigó és un material dens.
  • Que és difícil d'entendre perquè conté molta informació: novel·la densa; classe densa.