Definicions Català

  • Fet de provar que alguna cosa és veritat mitjançant uns raonaments: el científic va fer una demostració dels seus descobriments.
  • Mostra exterior d'un sentiment o d'una intenció: demostracions d'afecte; demostració d'hostilitat.
  • Ensenyament pràctic: va fer una demostració del funcionament del nou programa informàtic.