Definicions Català

  • Treure una conclusió per mitjà d'un raonament que s'ha fet a partir d'una situació anterior o d'un principi general: per les seves excuses contradictòries, vam deduir que estava dient mentides.
  • Restar una part d'una quantitat: m'han deduït un 15% del sou en concepte d'impostos. sin:  descomptar