Definizioni Catalano

  • Pendent o inclinació d'una superfície.