Definicions Català

  • [nombre] Que és més petit que un nombre enter o que conté una fracció d'un nombre enter: 1, 73 és un nombre decimal.
  • Cada una de les xifres que constitueixen la fracció d'un nombre enter, que és representada a la dreta d'una coma: el nombre 4, 55 té dos decimals.