Definicions Català

  • Assegurar una creença o una opinió que abans no es tenia per certa: l'inspector va corroborar les seves sospites. sin:  confirmar