Definicions Català

  • Indica que alguna cosa està recolzada en alguna altra, que generalment és vertical, o que estan en contacte: deixa l'escombra contra la paret; es van col·locar l'un contra l'altre per no deixar-nos passar.
  • Indica oposició o acció contrària a una cosa, a un fet o a un medi: navegar contra el corrent; contra la meva voluntat; la lluita contra el càncer.