Definicions Català

  • Omstandigheden te gebeuren of verrichten iets zonder onderbreking: als u op het einde van een pad aankomt, er is geen continuïteit.
    Circumstància de succeir o de fer-se alguna cosa sense interrupció: si arribes al final d'un camí, ja no hi ha continuïtat.
  • Unió entre les parts que formen un tot: si una obra forma una trilogia és que hi ha continuïtat entre les seves tres parts.