Definities Catalaans

  • Expressar els números d'una manera ordenada: quan juguem a fet i amagar, el que para ha de comptar mentre els altres troben un bon amagatall.
  • Tenir una persona o una cosa un valor o una importància determinats: la salut és el que més compta per ser feliç.
  • Determinar la quantitat d'elements que hi ha en un conjunt donant-los a cadascun un número ordenat consecutivament: compta quants llapis hi ha perquè em sembla que se n'han perdut.
  • Mesurar el temps: comptaré els minuts que trigues a tornar.
  • Tenir una edat o un temps determinats: l'Emma compta tretze anys d'edat.