Definicions Català

  • Sistema de control i registre de les despeses i els ingressos i altres operacions econòmiques que realitza una empresa o un particular.
  • Conjunt de xifres i de dades relatives a aquestes operacions econòmiques.