Definicions Català

  • Crítica o judici negatiu que es fa d'alguna cosa, especialment del comportament dels altres. sin:  condemna
  • Sotmetiment d'una obra destinada al públic a les modificacions, supressions o prohibicions que el censor consideri convenients perquè s'ajusti a allò que l'autoritat permet: una pel·lícula que ha passat per la censura.
  • Organisme oficial encarregat d'exercir aquesta feina: durant molts anys la censura va ser severa.