Definicions Català

  • Camí o ruta a fer per anar d'un lloc a un altre.
  • Fet d'anar d'un lloc a un altre.
  • Conjunt d'estudis, repartits en cursos, que capaciten per exercir una professió: va fer la carrera de filologia.
  • Exercici d'una professió o d'un art: va guanyar molts diners al llarg de la seva carrera de cantant.
  • Competició de velocitat entre persones, animals o vehicles que consisteix a veure qui arriba primer a una meta. sin:  cursa
  • Línia de punts solts en una mitja o en un altre teixit.